Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU DZIEŃ MAMY z dnia 23 MAJA 2022 r.

„Regulamin”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu „Dzień Mamy”, zwanego dalej „Konkursem”, jest firma B&S Partners spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, adres: ul. Tadeusza Kościuszki 9, 41-300 Dąbrowa Górnicza, NIP: 6292484277. Konkurs jest przeprowadzany na Facebooku, na profilu firmowym o nazwie „Localny Catering” należącym do Organizatora. 

3. Profil firmowy Organizatora dostępny jest w sieci komputerowej Internet pod adresem URL: https://www.facebook.com/localnycatering (dalej: „Strona na Facebooku”),

4. Strona na Facebooku prowadzona jest na podstawie regulaminu usługi „Strony na Facebooku” (URL: https://www.facebook.com/legal/terms).

5. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób ani w żadnym zakresie sponsorowany, popierany, przeprowadzany, administrowany ani stowarzyszony z serwisem Facebook dostępnym w sieci komputerowej Internet pod adresem URL: http://www.facebook.com/ (dalej: „Facebook”) ani z nim związany. W przypadku, gdyby na gruncie polskiego prawa odpowiedzialność za naruszenia niniejszego Regulaminu ponosił serwis Facebook w sposób, którego nie da się wyłączyć postanowieniami niniejszego Regulaminu, uczestnicy powinni skierować swoje roszczenia do Organizatora, jako podmiotu gwarantującego prawidłowość realizacji Konkursu (por. rozdział III. pkt E regulaminu serwisu Facebook, w zw. z art. 3853 pkt 1 i 2 Kodeksu cywilnego).

6. „Facebook” jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Meta Inc.

7. Informacje i dane osobowe podawane przez osobę zgłaszającą udział w Konkursie są informacjami udostępnianymi 

9. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z Regulaminem i podlega przepisom prawa polskiego.

10. Niniejszy Konkurs stanowi przyrzeczenie publiczne Organizatora w rozumieniu przepisu art. 919 i nast. Kodeksu cywilnego.

II. UCZESTNICY KONKURSU

1. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

2. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) – z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 poniżej – może być osoba fizyczna, która łącznie:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych (osoba pełnoletnia); osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych (np. osoby niepełnoletnie) nie mogą wziąć udział w Konkursie,

b) przestrzegające regulaminu Facebook.pl, znajdującego się pod adresem http://facebook.com/legal/terms/;

c) posiada utworzone i zarejestrowane konto użytkownika na Facebooku (dalej: „Profil”) – zgodnie z regulaminem Facebooka (URL: https://www.facebook.com/legal/terms);

d) spełni warunki, o których mowa w punkcie III ust. 2 Regulaminu. 

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy (bez względu na formę zatrudnienia), współpracownicy lub przedstawiciele Organizatora, Fundatora oraz pozostałych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się na potrzeby Konkursu: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców współmałżonka oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

III. CZAS I WARUNKI KONKURSU

  1. Konkurs rozpoczyna się dnia 24.05.2022 i kończy się w dniu 27.05.2022 r., przez co rozumie się moment, do którego Uczestnicy mają prawo zgłaszać Odpowiedzi Konkursowe określone w ust. 4 poniżej;

2. Warunkami uczestnictwa w Konkursie są łącznie:

a) wykonanie zadania konkursowego, o którym mowa w ust. 4 poniżej;

b) zapoznanie się z treścią Regulaminu przed przystąpieniem do Konkursu;

c)      zamieszkiwanie na terenie dostępnym do dostawy wygranej (obszar dowozu z lokalu Localny Catering)

d) udzielenie zgód i przesłanie Organizatorowi informacji, oświadczeń i danych – zgodnie z postanowieniami ust. 6, 7, 8 poniżej oraz postanowieniami punktu IV ust. 6 Regulaminu.

3. Konkurs polega na umieszczeniu przez uczestników w komentarzu pod postem konkursowym na stronie internetowej Organizatora odpowiedzi na pytanie konkursowe umieszczone w treści posta. Komentarze zawierające odpowiedź można dodawać do 27.05.2022 4. Uczestnik może opublikować tylko 1 (jedną) autorską Odpowiedź Konkursową na Zadanie Konkursowe. W przypadku opublikowania kilku Odpowiedzi konkursowych przez jednego Uczestnika Organizator będzie brać pod uwagę tylko pierwszą odpowiedź konkursową opublikowaną przez tego Uczestnika pod Zadaniem Konkursowym.

5. Opublikowanie Odpowiedzi Konkursowej jest równoznaczne z oświadczeniem, że Uczestnik jest wyłącznym twórcą tej Odpowiedzi Konkursowej i/lub że Uczestnikowi przysługują do niej (jako całości) nieograniczone osobiste i majątkowe prawa autorskie i prawa pokrewne, a także iż Odpowiedź Konkursowa nie narusza praw autorskich osób trzecich, uprawnień jakiejkolwiek osoby związanych z rozpowszechnianiem jej wizerunku, jest wolna od niedozwolonych zapożyczeń oraz nie mają miejsca żadne inne okoliczności, które mogłyby narazić Organizatora na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu zamieszczenia Odpowiedzi Konkursowej na Profilu i eksploatacji Odpowiedzi Konkursowej w celu przeprowadzenia Konkursu. 

6. Dostarczanie przez Uczestnika w Odpowiedzi Konkursowej zawierającej oprócz treści o charakterze bezprawnym lub nieprzyzwoitym, wulgarnym ect. jest zakazane. 

7. Organizator, z zastrzeżeniem ust. 11 poniżej, wyraźnie zastrzega sobie prawo do, odpowiednio, usunięcia Odpowiedzi Konkursowej albo uniemożliwienia dostępu do Odpowiedzi Konkursowej (zgodnie z odpowiednimi funkcjonalnościami udostępnionymi przez Facebook):

a) w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiadomości o jej bezprawnym charakterze;

b) w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiadomości bądź powzięcia uzasadnionej wątpliwości o tym, iż zawiera ona treści rasistowskie, obrażające innego Uczestnika, wulgarne, pornograficzne lub nieobyczajne, reklamowe, obrażające daną religię lub kulturę, godzące w wizerunek Fundatora lub Organizatora lub innych podmiotów z nimi związanych albo też w jakikolwiek inny sposób sprzeczne z zasadami lub normami współżycia społecznego;

c) z uzasadnionych względów bezpieczeństwa, o ile wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa;

d) w razie otrzymania zawiadomienia, że Odpowiedź Konkursowa nie spełnia warunków określonych w ust. 6 powyżej;

e) w razie otrzymania zawiadomienia opiekuna prawnego Uczestnika, że nie wyraża zgody na udział Uczestnika w Konkursie.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminami Facebooka, w szczególności Uczestników, którzy:

a) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Meta;

b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu osób trzecich;

c) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook w celu uniknięcia weryfikacji wieku;

d) nie spełnią któregokolwiek z wymogów uczestnictwa wskazanych w Regulaminie.

11. Organizator w sytuacjach, o których mowa w ustępach 9 i 10, niezwłocznie prześle powiadomienie o usunięciu Odpowiedzi Konkursowej albo uniemożliwieniu dostępu do odpowiedzi konkursowej (zgodnie z odpowiednimi funkcjonalnościami udostępnionymi przez Facebook) do Uczestnika za pomocą wiadomości prywatnej na profilu Facebook wraz ze stosownym uzasadnieniem.

IV. NAGRODY i LAUREACI

1. Uczestnik, który wykonał Zadanie Konkursowe zasługujące, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, na nagrodę zwany jest dalej „Laureatem”.

2. Laureat uprawniony będzie do odbioru nagrody (dalej: „Nagroda”) w postaci voucheru na 3 dni wybranej diety oraz kubek (niespodziankę). 

3. Organizator oświadcza, iż wartość Nagrody nie przekracza kwoty zwolnionej z podatku dochodowego.

4. Wyłonienie Laureata dokonuje dwuosobowa Komisja Konkursowa, złożona z przedstawicieli Organizatora, która dokona oceny Odpowiedzi Konkursowych opublikowanych zgodnie z postanowieniami punktu III,  pod względem estetyki, oryginalności, unikatowości, atrakcyjności i kreatywności w podejściu do tematyki Konkurs.

5. W Konkursie zostanie wyłoniony 1 laureat, który udzieli najlepszej, kreatywnej odpowiedzi. 

6. Organizator skontaktuje się z Laureatem poprzez wiadomość prywatną wysłaną przy użyciu funkcjonalności „Wiadomość”. Laureat jest zobowiązany w terminie jednego dnia od otrzymania informacji do skontaktowania się z Organizatorem w celu podania danych niezbędnych do identyfikacji i do odbioru nagród tj.:

a) imię i nazwisko,

b) pseudonimu – jeśli używa takiego w serwisie Facebook,

d) adres dostawy (opiekuna prawnego),

  1. oświadczenie Uczestnika lub jego przedstawiciela ustawowego (opiekuna prawnego) o treści „Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych Osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, w tym odebrania przeze mnie nagrody w konkursie.

Organizator w wiadomości zwrotnej przekaże Laureatowi dokładne informacje dotyczące odbioru Nagrody.

7. Przesłanie danych i oświadczeń, o których mowa w ust. 6 powyżej, jest warunkiem dokonania odbioru Nagrody, zgodnie z ust. 8 poniżej. Niepodanie danych lub podanie nieprawdziwych danych, a także nieotrzymanie od Laureata wiadomości prywatnej skutkuje utratą przez Laureata prawa do Nagrody.

V. DANE OSOBOWE

  1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
  2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej „RODO”). 
  3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

a) wzięcia udziału w Konkursie i wydania Nagrody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

b) dokonywania rozliczeń i dochodzenia roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO; 

c) prowadzenia ksiąg rachunkowych na podstawie art.6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018r. poz. 395). 

  1. Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane innym podmiotom w związku z realizacją wskazanych celów. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. 
  2. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane: 

a) w przypadku przetwarzania danych, o których mowa w pkt 3 ppkt a) i b) niniejszego paragrafu – do upływu okresu przedawnienia roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej; 

b) w przypadku przetwarzania danych, o którym mowa w pkt 3 ppkt c) niniejszego paragrafu – przez okres wymagany przepisami ustawy o rachunkowości. 

  1. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie, jednak skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Dane osobowe Uczestnika nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołujących wobec Uczestnika skutki prawne. 
  2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie i odbioru Nagrody.

VI. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Każdemu Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji dotyczącej sposobu przeprowadzenia Konkursu w terminie 14 dni od ogłoszenia jego wyników zgodnie z punktem IV ust. 5 Regulaminu. Reklamacje wniesione po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.

2. Reklamacje mogą być zgłaszane tylko i wyłącznie na piśmie do siedziby Organizatora na adres: Localny Catering, Aleja Tadeusza Kościuszki 9, 41-300 Dąbrowa Górnicza z dopiskiem na kopercie „Konkurs”.

3. Reklamacje zgłoszone drogą ustną, pocztą elektroniczną itp. nie będą rozpatrywane.

4. Reklamacja winna zawierać dokładne dane reklamującego (imię, nazwisko reklamującego, adres do korespondencji, adres e-mail, przyczynę reklamacji oraz żądanie, jakiego domaga się reklamujący).

5. Reklamujący zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji za pomocą listu poleconego w terminie 14 dni od daty doręczenia reklamacji na adres określony w ust. 4 powyżej.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawne podanie przez reklamującego Jego danych, uniemożliwiające ustosunkowanie się do reklamacji.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin niniejszego Konkursu jest do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na Stronie Internetowej Organizatora.

2. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie oraz potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

3. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania Nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

4. Naruszenie przez Uczestnika któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności niepodanie danych, podanie nieprawdziwych danych, niezłożenie lub złożenie nieprawdziwych oświadczeń, naruszenie przepisów prawa w związku z uczestnictwem w Konkursie upoważnia Organizatora do wyłączenia Uczestnika z Konkursu oraz powoduje utratę prawa do Nagrody, nawet w przypadku spełnienia innych wymagań przewidzianych postanowieniami niniejszego Regulaminu.

5. Organizator zastrzega sobie uprawnienie do zmiany postanowień Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, przy czym Organizator zawiadomi o zmianie Regulaminu z jednodniowym (1) wyprzedzeniem zamieszczając stosowną informację w sieci komputerowej Internet pod adresem URL: https://localnycatering.pl/kontakt. Zmiana Regulaminu nie może wpływać negatywnie na warunki uczestnictwa w Konkursie. Zmiana Regulaminu nie wpływa na prawa nabyte przez Uczestnika przed zmianą Regulaminu.